Obligacions comptables al Principat d’Andorra

Obligacions comptables al Principat d’Andorra

Qui té l’obligació de portar una comptabilitat?
Els empresaris.

Qui es considera empresari?
Les persones físiques que realitzen activitats empresarials o professionals.
Les societats mercantils i les altres persones jurídiques.
Altres entitats que, tenint o no personalitat jurídica, constitueixen una unitat econòmica o un patrimoni separat, quan efectuïn activitats empresarials o professionals.

A tenir en compte:
La comptabilitat és confidencial i només pot ser requerida per:
El batlle o tribunal corresponent.
El Ministeri de Finances i l’INAF.
La comptabilitat s’ha d’expressar en euros.
S’ha de guardar tota la documentació durant sis anys.

Quins llibres comptables són obligatoris?
El llibre diari.
El llibre d’inventaris i comptes anuals que inclou:
El balanç inicial.
Balanços, com a mínim trimestrals, de sumes i saldos.
Balanç de situació i el compte de pèrdues i guanys.

Qui ha de dipositar els comptes anuals?
Els empresaris, diferents de les societats anònimes i de responsabilitat limitada, que tinguin una xifra anual d’ingressos superior a 150.000 euros.
Totes les societats anònimes i de responsabilitat limitada.

Quan s’han de formular i aprovar els comptes anuals?
En el termini màxim de sis mesos a comptar des de la data de tancament de l’exercici.

En el cas de societats mercantils, els comptes anuals es formulen pels administradors i s’aproven per la junta general.

Quina documentació s’ha de dipositar?
El model de sol·licitud de presentació de documentació addicional.
Un exemplar original dels comptes anuals signats.
La certificació de l’acord d’aprovació dels comptes anuals i de l’acord d’aplicació del resultat.
Informe d’auditoria, si s’escau.

Quan s’han de dipositar els comptes?
En el termini màxim d’un mes des de la data de la seva aprovació.

Quins models de formulació de comptes anuals existeixen?
1. Normal: inclou el balanç de situació, el compte de pèrdues i guanys, l’estat de canvis en el patrimoni net, l’estat de flux d’efectiu i la memòria.

2. Abreujat: inclou el balanç de situació, el compte de pèrdues i guanys, l’estat de canvis en el patrimoni net i la memòria.
Podran utilitzar el model abreujat els empresaris que durant dos exercicis consecutius reuneixin, almenys, dues de les circumstàncies següents:
a) Total actiu ≤ 3.600.000 euros
b) Ingressos anuals ≤ 6.000.000 euros
c) Nombre de treballadors ≤ 25

3. Simplificat: inclou el balanç de situació, el compte de pèrdues i guanys i les notes explicatives.
Podran utilitzar el model simplificat els empresaris que:
a) Ingressos anuals < 600.000 euros
i que addicionalment:
b) no pertanyin a un grup d’empreses
c) no estiguin subjectes a les normes sobre ordenació i supervisió del sistema financer andorrà o altres amb supervisió o ordenació específica.

OBLIGACIONS COMPTABLES A ESPANYA

Qui té l’obligació de portar una comptabilitat, de legalitzar els llibres i dipositar els comptes anuals?

(1) L’Estimació Directa Normal s’aplica sempre que l’import de la xifra de negocis del conjunt d’activitats exercides pel contribuent superi els 600.000 euros anuals en l’any immediat anterior, o quan hagi renunciat a l’Estimació Directa Simplificada.

(2) L’Estimació Directa Simplificada s’aplica quan l’import de la xifra de negocis del conjunt d’activitats exercides pel contribuent sigui inferior als 600.000 euros anuals en l’any immediat anterior.

(3) L’Estimació Objeciva només és per activitats incloses en l’Ordre del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.

On i quan s’han de legalitzar els llibres comptables?

La legalització dels llibres es realitza al Registre Mercantil de la província on estigui localitzat el domicili social de la societat, abans que transcorrin quatre mesos des de la data de tancament de l’exercici social.

Actualment la legalització de llibre s’ha de fer en suport electrònic i presentar-se telemàticament.

On i quan s’han de dipositar els comptes anuals?

El dipòsit dels comptes anuals s’ha de realitzar al Registre Mercantil de la província on radiqui el domicili social de la societat, en el termini d’un mes a comptar des de la data d’aprovació dels comptes per part de la junta general.

Si l’exercici fiscal coincideix amb l’any natural, les societats disposen de 6 mesos per a l’aprovació dels comptes anuals i, per tant, s’hauran de dipositar com a molt tard el 30 de juliol.

Quina documentació s’ha de dipositar?

  • Instància de presentació dels comptes.

  • Full de dades generals d’identificació.

  • Declaració mediambiental.

  • Model d’autocartera.

  • Els comptes anuals.

  • Certificat de l’acta de la Junta que aprova els comptes i l’aplicació del resultat.

  • Informe de gestió, només per a empreses que emplenen el model normal de balanç.

  • Informe d’auditoria, quan la societat estigui obligada a auditar-se, sigui de forma voluntària o forçosa, o a sol·licitud de la minoria.

  • En el supòsit d’auditoria, certificació acreditativa que els comptes dipositats es corresponen amb els auditats.

Quins models de formulació de comptes anuals existeixen?